White-Rumped Sandpiper

White-Rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis) - a striking white rump make this sandpiper easy to identify

Album Tree

Album info

Basket