Bonaparte's Gull (non-breeding adult)

A Bonaparte's Gull (Chroicocephalus philadelphia) swims during migration through Ontario in autumn

Album Tree

Photo info

Basket

View more information